Advokátní kancelář

Kancelář: Hostivice, Potoční 103

  •  advokatni.kancelar@fantova.cz
  •  +420 604 875 011
  •  IČ: 71445811
  •  reg. č. České advokátní komory 13264
  •  sídlo: Hostivice, Zimní 1580

OBČANSKÉ PRÁVO

Oblast občanského práva zahrnuje velké množství oblastí týkajících se každodenního života. Klientům pomáháme ve všech možných oblastech - tvorbě plných mocí pro zastoupení, poradenství pro spotřebitele, nakládání s nemovitými věcmi, neplatnost právních jednání, rodinné právo a poměry mezi rodiči a dítětem, oblast výživného, převody vlastnictví, nájemní vztahy, poradenství pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, darování, správa cizího majetku, poradenství v dědických věcech, oblast závazkových vztahů, oblast pracovního práva, náhrady škody či jiné újmy, a v mnoha dalších otázkách.

 

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Poskytujeme právní služby v oblasti přeměn obchodních korporací (fúze, akvizice, změna právní formy), poradenství pro management v oblasti odpovědnosti, veškerá řízení u obchodního rejstříku, zrušení a likvidaci společnosti, vymáhání pohledávek, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, poradenství v oblasti práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, konzultace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, ohlašování zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, školení zaměstnanců o vybraných právních otázkách nebo individuální konzultace z práva obchodních korporací.

 

PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytujeme konzultace v oblasti pracovně-právních vztahů, přípravu pracovních smluv a dohod, přípravu vnitřních předpisů zaměstnavatele, zastupujeme klienty v pracovněprávních sporech.

 

NEMOVITÉ VĚCI

Velkou část naší agendy tvoří dispozice s nemovitostmi, ať už se jedná o převody vlastnického práva, dražby, realizace zástavního práva, zápisy do katastru nemovitostí a veškerá další agenda spojená s vlastnictvím či nájmem nemovitých věcí.

 

SPORY

Zastupujeme klienty jak v soudních, tak v rozhodčích řízeních, v celé řadě občanských, rodinných či obchodních sporů. Nabízíme předsoudní smírná jednání a zprostředkování mediačního řízení.